Nytt fra det offentlige

Offentlig utvalg skal utrede ordningen for fri rettshjelp

Pressemelding | Nr: 94 – 2018 Regjeringen nedsatte i dag et offentlig utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen.

Kulturministeren inviterte til rundebordskonferanse om digitalisering av radio

I dag møtte kulturminister Trine Skei Grande radiobransjen til en konferanse om digitalisering av radio. Formålet med konferansen var dels å få en oversikt over utfordringene som har oppstått i den senere tid, og å avklare om det er noe partene kan bidra med for å løse felles utfordringer eller bli enige om en vei vid…

Enklare tilgang til samlingane ved Nasjonalbiblioteket

Pressemelding | Nr: 46/18 Kulturdepartementet har i dag fastsett nye føresegner for avlevering av allment tilgjengelege dokument. Det vert òg gjort endringar i føresegna til åndsverklova.

Insight 2018

Tale/innlegg | Av: Statsminister Erna Solberg. Statsminister Erna Solbergs tale på Evrys digitaliseringskonferanse Insight 2018, Oslo 28. mai 2018.

Skal slippe å levere samme informasjon til det offentlige flere ganger

Pressemelding | Nr: 49/2018. Regjeringen satser nå 50 millioner kroner på å videreutvikle Altinn slik at de offentlige datasystemene lettere kan snakke sammen. Målet er å få slutt på at folk og bedrifter må levere de samme opplysningene til flere forskjellige offentlig instanser.

Digital kompetanse i høyere utdanning

Nyhet | Hvordan skal vi sikre at lærere, sykepleiere og andre yrkesgrupper har riktig digital kompetanse i fremtiden? Regjeringens digitaliseringsutvalg har i dag diskutert behovet for at de ulike utdanningsløpene fornyes og utvikles for å møte utfordringene.

Når får vi ny personopplysningslov?

Nyhet | Den nye personopplysningsloven vil tidligst kunne settes i kraft i juli i år.

10 millioner kroner til bedre digital sikkerhet

Pressemelding | Nr: 31/2018. Regjeringen foreslår at Nasjonal sikkerhetsmyndighet får 10 millioner kroner for å forberede innføringen av nye sikkerhetstiltak slik at implementeringen av ny sikkerhetslov kan starte allerede i 2018.

Ønsker mer informasjonsdeling i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Pressemelding | Nr: 28 – 2018. Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag ut et forslag på en bestemmelse i personopplysningsloven som gir hjemmel for utveksling av personopplysninger mellom offentlige organer i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Ny medieansvarslov på høring

Pressemelding | Nr: 31/18. Kulturdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier.

Samferdselsnytt fra Norges delegasjon til EU Nr. 2 2018 - om bl.a. eCall

Ny utgave av nyhetsbrevet som dekker saker innen transport- og e-kom i EUs organer.

Utenriksministeren møtte menneskerettighetsorganisasjoner

Nyhet | Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte i dag representanter for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Likestillings- og diskrimineringsombudet og en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner. Tema for møtet var Menneskerettighetsrådets landhøring av Norge, som skal finne sted våren 2019.

12 millioner til prosjekter og utviklingstiltak for arkivfeltet

Pressemelding | Nr: 26/18. Regjeringen gir 12 millioner kroner i tilskudd til prosjekter og utviklingstiltak for arkivfeltet fra overskuddet fra Norsk Tipping. Det er en økning på 2 millioner kroner fra 2017.

Pressefrihet under press

Nyhet | I dag markeres Verdens pressefrihetsdag for 25. gang. Temaet for den internasjonale markeringen er medias viktige rolle som «vaktbikkje» for å etterprøve makt- og myndighetsutøvelse.

Rekordmye EU-penger til Norge

Pressemelding | Nr: 107-18 Aldri før har norske forskere og innovasjonsmiljøer hentet hjem så mye penger fra EUs rammeprogram. – Et tydelig tegn på det arbeidet som institusjoner, forskere og regjeringen har lagt ned for å løfte norsk forskning lykkes, sier statsminister Erna Solberg.

Droner blir stadig viktigere

Debattinnlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i blant annet Avisa Nordland, Rogalands Avis, Tidens Krav og Dalane Tidende i perioden 14. april - 2. mai 2018.

Slik vil EU satse på den digitale fremtiden

Forskning på kunstig intelligens og en handlingsplan mot falske nyheter er noen av de siste forslagene Europakommisjonen har presentert på det digitale området.

Meld. St. 14 (2017–2018) Finansmarkedsmeldingen 2018 -- om bl.a. Bitcoin og folkefinansiering

Tilråding fra Finansdepartementet 27. april 2018, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg). Melding til Stortinget. I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjen…

Digital agenda – hva nå?

Tale/innlegg | Av: Statssekretær Paul Chaffey (Kronikk i Computerworld). Vi må ta i bruk ny teknologi for å øke produktiviteten og for å tilby gode velferdstjenester som innfrir brukernes forventninger. Men bruk av teknologi er ikke bare et virkemiddel for bedre tjenester, men påvirker i økende grad grunnleggende sam…

Dokument 8:69 S (2017-2018) Representantforslag om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller - en Google-skatt

Brev til Stortinget | Mottager: Stortingets finanskomite. Vår referanse: 18/49. Utrede ulike muligheter for å kunne skattlegge verdiskapningen i Norge fra multinasjonale selskaper.

Ny nettside med statlige styrer, råd og utvalg skal gi mer åpenhet

Pressemelding | Nå blir det enklere å finne ut hvem som sitter i statlige styrer, råd og utvalg. En ny nettside gjør informasjonen tilgjengelig og søkbar. – Basen er et viktig bidrag til mer kunnskap om og åpenhet i norsk forvaltning, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringa legg til rette for etablering av fleire fiberkablar til utlandet

Pressemelding | Nr: 4/18 - Digitale tenester blir stadig viktigare i arbeidslivet og på fritida. Ein sikker og robust infrastruktur er ein føresetnad for å oppretthalde og utvikle gode digitale tenester. Fiberkablar til utlandet er ein viktig del av den digitale infrastrukturen til Noreg. Stortinget vedtok før jul …

Første digitaliseringsmøte legges til Grenland

Nyhet | Det første innspillsmøtet til Digital21-styret holdes på Herøya Industripark torsdag 11. januar.

Mer effektivt forbrukervern

Nyhet | Fra 1. januar 2018 trer det i kraft nye regler som skal styrke og effektivisere forbrukervernet og tydeliggjøre Forbrukerombudets rolle som tilsyn. Ombudet endrer navn til Forbrukertilsynet.

Regjeringen styrker satsingen på IKT-kompetanse

Pressemelding | Nr: 147 - 17. Regjeringen tildeler i dag 500 nye studieplasser til IKT-utdanning. Samtidig fordeler regjeringen 50 nye rekrutteringsstillinger, hvor nær halvparten er øremerket IKT.

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk (8/2017)

Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

Enklere tilgang til forskningsdata

Pressemelding | Nr: 146 - 17. Regjeringen har vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Høring om utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender med dette på høring utkast til lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Loven skal erstatte gjeldende forskrifts- og konsesjonsregulering, som bortfaller når nytt personvernregelverk, som blant annet gjennomfører EUs personvernforordning (E…

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester

Pressemelding | Nr: 212/17. – Gode mobiltjenester og en robust digital infrastruktur er avgjørende for stadig flere av dagens gjøremål både på jobb og privat. Denne uken har regjeringen besluttet at frekvensressurser i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for interesserte kommersielle ekomtilbydere i Norge. Dett…

Meld. St. 6 (2017–2018) Kvalitet og pasientsikkerhet 2016

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 8. desember 2017, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg). Melding til Stortinget.

Følger opp det nordisk-baltiske digitaliseringsarbeidet

Pressemelding | Arbeidet med å skape et grenseløst digitalt Norden og Baltikum står på agendaen når nordiske og baltiske ministre for første gang møtes til et eget ministerråd for digitalisering i Oslo i dag.

Slik skal Norden bli grenseløst

Tale/innlegg | Av: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Dagsavisen Nye meninger). Du har tatt en vaksine i et annet nordisk land, men husker ikke hvilken. Tilbake i Norge vil du finne ut av dette. Hvordan?

- Nyttig og viktig strategi for personvern i samferdselssektoren

Pressemelding | Nr: 210/17. Samferdselsministeren er positiv til Datatilsynet nye strategi for arbeidet med et godt personvern i samferdselssektoren. – Dette er både viktig og til riktig tid. Det ligger til rette for en fantastisk utvikling av teknologiløsninger i transportsektoren. Det er bra at Datatilsynet følge…

Trapper opp tiltak mot terror-propaganda på Internett

Norge deltar i vellykket europeisk samarbeid for å stoppe spredning av ekstremistisk propaganda på Internett. Nå vil EU ha flere internettaktører med på samarbeidet.

Høring – EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring EU-kommisjonens forslag til nytt direktiv om forbrukerkjøp (COM (2017) 637) på høring. Direktivforslaget gjelder visse aspekter ved kjøpsavtaler mellom forbrukere og næringsdrivende selgere. Høringen har til hensikt å invitere berørte parter til å gi innspi…

Debattinnlegg av samferdselsminister Solvik-Olsen: Bedre bredbåndsdekning i Sogn og Fjordane

Debattinnlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i Sogn Avis, Firda, Firda Tidend og Fjordenes Tidende i dagene 1.- 4. desember 2017.

Støtter kommuner som vil gi digital hjelp til innbyggerne

Pressemelding | Kommunal- og moderniseringsdepartementet støtter kommuner som mangler veiledningstilbud i digital kompetanse til sine innbyggere. – Det er viktig at ingen faller utenfor det digitale samfunnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fikk digitaliseringsinnpill fra næringslivet

Nyhet | Regjeringens digitaliseringsutvalg fikk i dag konkrete innspill fra næringslivet til hvordan myndighetene best kan legge til rette for en mer digital hverdag for næringslivet.

Enklere og billigere å bygge bredbåndsnett og strømnett i hele landet

Pressemelding | Nr: 209/17. Regjeringen endrer nå den såkalte ledningsforskriften. Dette vil gjøre det enklere og billigere å etablere ledningsanlegg som strømnett og bredbånd i hele landet. De nye reglene vil bidra til økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører.

Klart for utprøving av selvkjørende busser

Pressemelding | Nr: 207/17. – Framtidens transportmidler vil gjøre hverdagen enklere for folk flest. Det er ingen tvil om at vi står overfor en revolusjon når det kommer til kollektivtransport. Allerede har vi sett uttesting av selvkjørende små minibusser en rekke steder rundt i landet, innenfor begrensede rammer. …

Debattinnlegg av samferdselsminister Solvik-Olsen: Klart for utprøving av selvkjørende kjøretøy i 2018

Tale/innlegg | Debattinnlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk i Moss Avis, Hamar Arbeiderblad, Rogalands Avis og Tidens Krav 30. november 2017.

Ugradert redegjørelse om NSM og Nkoms tilsyn i «Nødnettsaken»

Pressemelding | Nr: 115 – 2017. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) redegjorde i dag for utfordringer og tiltak knyttet til tjenesteutsetting av IKT-tjenester. Samtidig ble en ugradert redegjørelse av tilsynene med DSB, Motorola og Broadnet offentliggjort.

Digitalt grenseforsvar

Tale/innlegg | Av: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Et digitalt grenseforsvar vil gi E-tjenesten tilgang til å utføre målrettede søk– etter forhåndsgodkjennelse av en uavhengig domstol.

Økonominytt nr. 12/2017

Nyhetsbrev fra finansrådene ved Norges delegasjon til EU

Foreslår endringer om behandling av personopplysninger i utlendingsloven og –forskriften

Nyhet | Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften som følge av ny personvernforordning i EU.

Voksne har også et ansvar for å bekjempe hatytringer

Nyhet | Hatytringer er et stort problem, både blant unge og voksne. I dag ble nettsiden hatytringer.no lansert. Nettsiden inneholder informasjon om hatytringer og tips og råd til unge og voksne som blir utsatt for hatytringer.

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk Nr. 07-2017

Nyhetsbrev fra den norske EU-delegasjonen.

Digitalt grenseforsvar er under utredning

Tale/innlegg | I Morgenbladet 13. oktober skriver Sigve Indregard om digitalt grenseforsvar (DGF). Kritisk debatt er viktig og ønskelig, men må foregå på riktige premisser. Her kommer Indregard skjevt ut, skriver statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.

Status for oppfølging av Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Rapport | Status for tiltakene per november 2017.

Ny resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere

Pressemelding | Dato: 20.11.2017 En ny resolusjon som styrker den frie og uavhengige rollen til menneskerettighetsforsvarere, ble i dag enstemmig vedtatt i FN. - Dette er et sterkt signal til stater om at menneskerettighetsforsvarere spiller en viktig rolle, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Strategisk IKT-kompetanse for ledere – hva nå?

av Hanne-Cecilie Bjørka. Hvis ledere i offentlig sektor skal lykkes med digital transformasjon, må de ha riktig kompetanse. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) inviterer derfor offentlige virksomheter, leverandører og akademia til dialogmøte 27. november for å finne ut mer om hvilke kompetanser som er de vikti…

Digitale skiller – nei takk!

Tale/innlegg | Av: Statssekretær Paul Chaffey (Ukas kommentar i Computerworld). Bruk av IKT og internett blir stadig viktigere for å finne informasjon, ta del i samfunnsdebatten og bruke offentlige og private tjenester. Det krever kunnskap om man skal klare å henge med.

Konkurransegrunnlaget for konkurransen om smartere transport er klart

Nyhet | Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte 10. november konkurransen Smartere transport i Norge. Nå er konkurransegrunnlaget for konkurransen klart.

Tale til digitaliseringskonferansen Watson Summit

Tale/innlegg | Teknologien endrer ikke det overordnede målet, eller våre grunnleggende behov, men den endrer forutsetningene for å komme dit, sa statsministerens da hun åpnet Watson Summit Oslo, arrangert av IBM.

Dokument 8:37 S (2017-2018) om et norsk regelverk for crowdfunding/folkefinansiering

Brev til Stortinget | Mottager: Stortinget. Vår referanse: 17/4301. Om et norsk regelverk for crowdfunding/folkefinansiering.

Åpning av seminar om nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Tale/innlegg | Av: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Presentasjon av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre).

Arbeidsliv og dataøkonomi på agendaen i EØS-rådet

Nyhet | Dataøkonomi, EØS-samarbeidet og arbeidsliv var viktige tema i det halvårige EØS-rådet i Brussel 14. november, hvor EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland deltok for første gang.

Første toppledermøte om digitalisering

Pressemelding | Næringsministeren holdt mandag sitt første møte med toppledere i industrien om digitalisering.

– Vi må kunne beskytte barna våre mot overgrep på nett

Tale/innlegg | Av: Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Debattinnlegg, VG Nett 13 november). Å beskytte barna våre er jobb nummer én. Dette gjelder også når de blir utsatt for seksuelle overgrep via nettet. Da må politiet få lov til å gjøre jobben sin og gis adgang til å «patruljere» og etterforske på …

Regjeringens konkurranse om smartere transport i gang: 100 millioner kroner i premiepotten

Pressemelding | Nr: 198/17. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lanserte i dag konkurransen Smartere transport i Norge. – Jeg ønsker kreative og konkrete forslag til grønne mobilitetstjenester bygget på ny og smart teknologi. Målet er enklere reisehverdager og effektive transportløsninger. Vi har lagt 100 millio…

Presseinvitasjon: Toppledermøte om digitalisering

Nyhet | Mandag inviterer næringsministeren en rekke toppledere til et møte om digitalisering i industrien. Pressen er velkommen til å delta.

Nær 90 millioner til prosjekter for å digitalisere lærerutdanningene

Pressemelding | Nr: 140. I alt fem høyskoler og universitet har fått midler til ett prosjekt hver som skal gjøre lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale.

EU-kommisjonen ber om synspunkter på behov for regulering av finansiell folkefinansiering (crowdfunding)

Nyhet | EU-Kommisjonen sendte 30. oktober på høring en innledende konsekvensvurdering om regulering av finansiell folkefinansiering. Finansdepartementet oppfordrer interesserte aktører til å gi innspill direkte til Kommisjonen.

Smarte strømmålere til alle

Innlegg av olje- og energiminister Terje Søviknes på trykk første gang i Bladet Vesterålen 26. oktober 2017.

Evaluering av nærpolitireformen

Pressemelding | Nr: 107 – 2017. Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen fikk i dag en rapport om kultur, holdninger og ledelse i politiet fra Direktoratet for forvaltning og IKT.

Politiet mot 2025

Tale/innlegg | Av: Statsminister Erna Solberg. Statsminister Erna Solbergs tale på politiets ledersamling "Politiet mot 2025" på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen, 27. oktober 2017.

Digitalisering er svaret

Tale/innlegg | Av: Statssekretær Paul Chaffey (Etterbørs-spalten i Dagens Næringsliv). Spørsmålet bør ikke være hvordan vi kan bruke mest mulig penger på digitalisering.

Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme 2017

Tale/innlegg | Av: Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Åpningstale på Den nasjonale konferansen mot radikalisering og voldelig ekstremisme i Oslo – med forbehold om endringer under fremføring.)

Rapport om kommunikasjon i nordområdene

Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en ny rapport om elektronisk kommunikasjon i nordområdene.

Kulturdepartementets strategi for åpne data

Plan/strategi | Kulturdepartementet legger med dette frem en strategi for å gjøre offentlige data tilgjengelig for bruk. Strategien er en oppfølging av Meld. St. 27 (2015-2016) "Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet". I meldingen gjør regjeringen det klart at den ønsker å styrke …

Tale: Innovasjonsprisen for universell utforming

Tale/innlegg | Av: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne. Tale holdt 17. oktober, Design og Arkitektur Norge, Oslo.

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk Nr. 06 - 2017

Nyhetsbrev fra kommunal- og regionalråd ved den norske EU-delegasjonen.

Digitaliseringskappløpet

Tale/innlegg | Av: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Debattinnlegg i Finansavisen). Vi står midt i det ekspertene kaller den fjerde industrielle revolusjon. Norge må ta en lederrolle i denne utviklingen, ellers taper vi på lang sikt. Hvis vi lykkes vil vi gi innbyggerne bedre velferdstjenester og…

Fake news and alternative facts

Speech/statement | By Kunnskapsminister Henrik Asheim. Opening remarks on the occasion of this year's Acadmy Symposium in Humanities and Social Sciences at The Norwegian Academy of Science and Letters.

Statsbudsjettet 2018: Digitalisering, sikrere ekom og smartere transport

Pressemelding | Nr: 186/17. - Norge ligger allerede i verdenstoppen i digitalisering og bruk av elbil, Internett, mobil og bredbånd. Ny teknologi og nye løsninger skaper sikrere, mer effektiv og grønnere transport. Regjeringen vil arbeide for at vi også fremover beholder vår gode posisjon, og at vi lykkes enda bedr…

Statsbudsjettet 2018: Regjeringa fortset å digitalisere Noreg

Pressemelding | – Digitalisering er ei viktig drivkraft for moderniseringa av Noreg. Målet er å skape ein enklare kvardag for innbyggjarane, næringsliv og frivillige, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringa fortset å auke tempoet i digitaliseringa, og foreslår å løyve omlag 588 milliona…

55 millionar til Altinn

Pressemelding | Den digitale dialogen som innbyggarane og bedriftene har med det offentlege skal bli enklare og meir effektiv.

Statsbudsjettet 2018: Regjeringen fortsetter å digitalisere helsetjenesten

Pressemelding | Nr: 42/2017. - I fremtiden skal det være like enkelt, sikkert og naturlig å ha kontakt med helsetjenesten på nett, som det i dag er å bruke nettbank, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å fortsette arbeidet med å digitalisere helsetjenesten.

Barne- og likestillingsdepartementets arbeidsprogram for EU/EØS-samarbeidet 2017/2018

Plan/strategi | Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) medvirker aktivt til ny politikk- og regelutvikling innen rammen for EU/EØS-samarbeidet. BLDs EU/EØS- arbeidsprogram tar utgangspunkt i Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2014 - 2017.

Større åpenhet i statens regnskaper

Pressemelding | Nr: 37/2017. I dag lanseres nettportalen Statsregnskapet.no som gjør det enklere å få oversikt over statens inntekter og utgifter.

Vi trenger et digitalt grenseforsvar

Tale/innlegg | Av: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. De mest avanserte digitale truslene mot Norge har vi i dag ikke mulighet til å avdekke. Våre systemer er ikke laget for å fange opp disse. Norge trenger et digitalt grenseforsvar.

Hans Majestet Kongens tale til det 162. Storting ved dets åpning

Tale/innlegg | Stortinget, 9. oktober 2017.

Mottok ikke innsynskrav

Nyhet | Tekniske problemer førte til at Justis- og beredskapsdepartementet ikke mottok innsynskrav i helgen.

Økonominytt Nr. 10 – Oktober 2017

Nyhetsbrev fra finansrådene ved Norges delegasjon til EU

Å dele det hele

Tale/innlegg | Av: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Kronikk). Du har sett dem på datamaskinen din. Moren som deler bildet av det bleke barnet i sykehussengen og frykten for det unevnelige. Sønnen som deler bildet av den demenssyke faren og frustrasjonen over at ingen på sykehjemmet følger ham ut på tur.

Elisabeth Aarsæther blir ny direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Pressemelding | Nr: 176/17. - Både post- og ekomsektoren står foran store utfordringer i årene framover. Med Elisabeth Aarsæther som ny direktør får Nkom en leder med lang erfaring og bred innsikt i begge sektorene. Etter over ti år i NKom har hun svært gode forutsetninger for å lede og utvikle Nkom i takt med samf…

Utvalg skal utrede ytringsfrihet og personvern

Nyhet | Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede forholdet mellom ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, barnehager og skoler.

Signerte EU-deklarasjon om e-forvaltning i Tallinn

Nyhet | Europeisk samarbeid om e-forvaltning var tema på EUs ministermøte i Tallinn 6. oktober. Her signerte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner en deklarasjon om felles prinsipper for digitalisering av forvaltningen frem mot 2023.

Fire av fem husstander har tilgang til høyhastighetsbredbånd

Pressemelding | Nr: 174/17. - Vi ser en gledelig vekst i bredbåndsdekningen i hele landet. Spesielt distriktsfylker opplever en forbedring. Bredbåndsaktørene investerer stadig mer, samtidig som staten bidrar med bedre rammevilkår og økonomisk støtte. Årets dekningsundersøkelse viser at den totale innsatsen gir resu…

Diskuterte digitalisering i byene

Nyhet | Smarte byer var temaet da regjeringens digitaliseringsutvalg møttes mandag 2. oktober. Utvalget diskuterte hvordan byene kan bruke ny teknologi for å få bedre digitale tjenester til folk som bor i byene, samt hvilke nye problemstillinger som oppstår når digital teknologi kommer tettere på oss på stadig flere…

Norge gjør mye bra, men vi må bli enda bedre

Tale/innlegg | Av: Statssekretær Paul Chaffey (Computerworld). Vi er midt i en digital omveltning av samfunnet. Samtidig blir vi flere pensjonister og vi kan ikke lenger regne med like store oljeinntekter som før. Derfor har regjeringen tatt initiativ til et offensivt og målrettet arbeid med å fornye, forenkle og f…

Økonominytt Nr. 9 – September 2017

Nyhetsbrev fra finansrådene ved Norges delegasjon til EU.

Forbud om bygging av gangbru ved PST

Pressemelding | Nr: 93 – 2017 I Kongen i statsråd i dag ble det fattet vedtak om forbud mot å bygge en planlagt gangbro over Kristoffer Aamots gate i Oslo kommune ved Politiets sikkerhetstjeneste.

Risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

Plan/strategi | Denne nasjonale risikovurderingen for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering er Norges andre samlede risikovurdering av trusler, sårbarheter og risikoer for hvitvasking og terrorfinansiering.

Høring om endringer i fagskoleloven - personvernforordringen

Database for høyere utdanning (DBH) er en database med et bredt spekter av informasjon om universiteter, høyskoler og fagskoler. For å oppfylle formålene med DBH er det nødvendig at databasen inneholder kvalitetssikrede og fullstendige data om utdanningssektoren på individnivå. Kunnskapsdepartementet mener at det både…

Digitale løsninger for pasientens helsetjeneste

Tale/innlegg | Av: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Åpningstale Healthworld 2017).

Regjeringen lanserer internasjonal cyberstrategi

Pressemelding | - Utviklingen av det digitale rom har på kort tid endret det globale landskapet Norge befinner seg i. Vi opplever en kraftig økning av digitale sikkerhetsutfordringer og sårbarheter. Et velfungerende globalt internett og en robust digital infrastruktur er helt avgjørende for Norges økonomi og sikkerh…

Internasjonal cyberstrategi for Norge

Plan/strategi | Strategien som ble lagt fram 27. september gjør rede for Norges styrende prinsipper og strategiske prioriteringer innenfor internasjonal cyberpolitikk.

Høring: Forslag om nye endringer i universitets- og høyskoleloven

Som oppfølging av Kvalitetsmeldingen foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre enkelte endringer i universitets- og høyskoleloven. Det foreslås også å innføre tre nye bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse med det samordnede opptaket til høyere utdanning, utdanningsins…