Offentlig utvalg skal utrede ordningen for fri rettshjelp

Pressemelding | Nr: 94 – 2018 Regjeringen nedsatte i dag et offentlig utvalg som skal gjennomgå rettshjelpsordningen.

– Behovet for rettshjelp er stort, særlig for de mest ressurssvake gruppene i samfunnet. Økt rettsliggjøring og økte økonomiske og sosiale forskjeller i samfunnet understreker viktigheten av å utvikle rettshjelpsordningen i takt med samfunnsutviklingen og borgernes behov. Det er ti år siden rettshjelpsordningen sist ble undergitt en bred drøfting. Nå er det på tide med en ny gjennomgang, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister, Tor Mikkel Wara (FrP). 

Som følge av utfordringer med dagens rettshjelpsordning er det er det behov for å vurdere større omprioriteringer og endringer i ordningen. Utvalget skal foreta en grundig vurdering av hvilke grep som kan gjøres for å benytte midlene til ordningen for fri rettshjelp på en mer rettferdig, målrettet og kostnadseffektiv måte. Utvalget skal identifisere sentrale utfordringer på området, foreta en bred gjennomgåelse av dagens regelverk for rettshjelp, samt foreslå endringer av regelverket for å tilpasse det til dagens behov.

Utvalget skal avgi sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. mai 2020. Utvalget består av syv medlemmer og skal ledes av dommer ved Oslo tingrett, Ingebjørg Tønnessen.

Utvalgets sammensetning
Ingebjørg Tønnessen, dommer i Oslo tingrett, Oslo (leder)
Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening, Oslo
Torgeir Røinås Pedersen, advokat, Fredrikstad
Tone Ognedal, førsteamanuensis ved økonomisk institutt ved UiO, Oslo
Magnus Aarø, leder i fylkesnemnda i Møre og Romsdal, Molde
Kristian Andenæs, professor emeritus ved institutt for kriminologi og rettssosiologi ved UiO, Oslo
Cathrine Moksness, leder i Gatejuristen, Oslo

Utvalgets mandat

Se også saken på regjeringen.no.

Andre saker:

Planlagte saker til Stortinget høstsesjonen 2018

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding