På høring

Høring - tilgjengeliggjøring av helsedata (endringer i helseregisterloven m.m.)

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag om tilgjengelig­gjøring av helse­data med endringer i helse­register­loven m.m.

Personvernkommisjon – innspill til mandat

Regjeringen skal nedsette en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet inviterer allmennheten til å komme med innspill til utforming av kommisjonens mandat.

Høyring av forslag til reglar om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysningar til å utvikle og teste it-system

Finansdepartementet sender på høyring forslag til reglar om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysningar til å utvikle og teste it-system.