EFNs vedtekter

Vedtekter

Vedtatt på generalforsamling 9. februar 1995
Med endringer av 26. august 1998, 29. mars 2000, 23. april 2003, 28. april 2004, 15. juni 2004, 21. april 2006, 27. februar 2007, 14. februar 2008, 20. februar 2010 og 23. mars 2011. Administrativt endret 5. september 2014. Endret 14. desember 2016. Endret 13. juni 2017 og 25. november 2020.

§ 1. Konstitusjon

 1. Foreningens navn er "Elektronisk Forpost Norge". På engelsk brukes betegnelsen "Electronic Frontier Norway". Navnet forkortes EFN.
 2. Foreningen er partipolitisk uavhengig.
 3. Foreningens driftsår er identisk med kalenderåret.
 4. EFN kan opprette lokalavdelinger, ungdomslag, studentgrupper o.l. Dersom en slik bryter med EFNs formålsparagraf kan EFNs styre kreve at den skifter navn.

§ 2. Formål

 1. EFN er en digital rettighetsorganisasjon. Vi jobber for at menneskerettigheter skal ivaretas i det digitale samfunn.
 2. EFN skal fremme en årvåken og kontinuerlig debatt som påvirker teknologiutviklingen og teknologianvendelsen i retning av åpenhet, kunnskapsdeling, delingskultur, demokratisk deltakelse, samt individuell og kollektiv frihet, som tilrettelegger for realisering av alle personers potensialer.

§ 3. Medlemskap

 1. Enhver som støtter EFNs formål og virksomhet kan søke medlemskap i EFN. Styret behandler medlemssøknader, og fører register over EFNs medlemmer.
 2. Styret kan ekskludere medlemmer som begår misligheter mot foreningen, med midlertidig virkning inntil førstkommende generalforsamling.
 3. EFNs styre kan innvilge (og oppheve) ikke-personlig medlemskap til bedrifter, organisasjoner og andre juridiske personer.
 4. Ikke-personlig medlemskap forplikter ikke til annet enn at man støtter EFNs formål.
 5. Ikke-personlig medlemskap gir ikke stemmerett.
 6. Styret kan fastsette andre medlemskategorier enn fullt medlemskap.

§ 4. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er EFNs høyeste organ.
 2. Styret skal innkalle til generalforsamling en gang i året.
 3. Generalforsamlingen ledes av en ordstyrer og refereres av en referent, begge valgt ved åpningen av møtet.
 4. Innkalling til generalforsamling skal sendes ut minst to uker før generalforsamlingen. Dagsorden og vedtektsendringsforslag skal sendes ut minst en uke før generalforsamlingen.
 5. Den ordinære årlige generalforsamling skal behandle følgende saker:
  • gjennomgang av regnskap
  • godkjenning av regnskap
  • valg av nye styremedlemmer
  • valg av styrets leder eller valg av både styrets nestleder og kasserer
  • valg av revisor; styret skal innstille på om revisor skal være statsautorisert.
 6. Generalforsamlingens vedtak trer vanligvis i kraft umiddelbart, dvs. etter at generalforsamlingen er hevet.
 7. Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes dersom minst 10 % av medlemmene, oppad begrenset til 40 medlemmer, eller minst halve styret krever det.

§ 5. Votering

 1. Stemmerett har den som er fullt medlem i foreningen.
 2. Et medlem som kan dokumentere sin identitet og at de er medlemmer på en for styret tilfredsstillende måte, eller som har betalt en frivillig kontingent senest 3 måneder før generalforsamlingen, kan stemme uten å være tilstede på generalforsamlingen ved fullmakt. Fullmakt sendes til styret senest 3 dager før generalforsamlingen.
 3. Voteringen skal være hemmelig hvis en eller flere av de stemmeberettigede forlanger det.
 4. Ved personvalg forlanges mer enn 50 % flertall av avgitte stemmer.
 5. Ved vedtektsendringer forlanges:
  • 75 % flertall av de avgitte stemmer for å endre §§ 2, 4.6, 5.5 og 8.
  • 66 % for endring av en eksisterende vedtektsparagraf, inkludert for å innføre en ny vedtektsparagraf.
  • Enstemmige vedtektsendringsforslag fremmet på generalforsamlingen kan alltid vedtas, unntatt for § 2, 3, 4.6, 5.5 og 8.
 6. Ved andre avstemninger forlanges mer enn 50 % flertall av de avgitte stemmer.
 7. Ved stemmelikhet avgjør ordstyrers stemme, unntatt ved personvalg, da omvalg foretas.

§ 6. Styret

 1. Halve styret (+ evt. inntil 2 ekstra) velges på den årlige generalforsamlingen, den andre halvparten av styret (+ evt. inntil 2 ekstra) velges på neste års generalforsamling. Med halve styret menes de styremedlemmene som ble valgt av forrige generalforsamling.
 2. Om et styremedlem trekker seg fra styret skal den styreplassen velges på førstkommende generalforsamling med samme lengde som gjenstår av styremedlemmets toårs-periode, eller dersom toårs-perioden er utgått, for en ny toårs-periode.
 3. Styrets nestleder velges på generalforsamling det året som styrets leder ikke velges.
 4. Alle styreverv valgt av generalforsamlingen gjelder for to driftsår.
 5. Styret i EFN Ungdom oppnevner et EFNU-medlem til EFNs styre. Denne velges en gang i året.
 6. Styret leder foreningens virksomhet i henhold til formålsparagrafen og generalforsamlingens vedtak.
 7. To styremedlemmer sammen, hvorav den ene er styreleder eller styrets nestleder, har signatur etter styrevedtak i saken.
 8. Styreleder og styrets nestleder sammen, eller økonomiansvarlig alene, har prokura. Prokura er begrenset til maksimum 35 % av årsinntektene. Større summer godkjennes etter styrevedtak.
 9. Avgjørelser i styret fattes med mer enn 50 % flertall blant de styremedlemmer som avgir stemmer i saken.
 10. Styrevedtak etter §§ 3.2, 6.7 og 6.8 skal skje som følger: Styret skal ha saken til behandling i minst en uke, og minst 50 % av styrets medlemmer må stemme for.
 11. Styret kan nedsette et forretningsutvalg som kan behandle hastesaker, forretningsutvalget kan opptre på styrets vegne i saker der de er enstemmige.
 12. Styret er ansvarlig for innkalling til medlemsmøter og at henvendelser til foreningen besvares innen rimelig tid.
 13. Styret er ansvarlig for at medlemmene får nødvendig informasjon om foreningens alminnelige forhold.
 14. EFNs styre kan gjøre redaksjonelle endringer, dvs. endringer uten effekt på vedtektenes intensjon. Slike endringer må presenteres under eget punkt under påfølgende generalforsamling.

§ 7. Økonomi

 1. EFN baserer seg i hovedsak på aktivisme via elektroniske fora, og er derfor i utgangspunktet en organisasjon basert på frivillig innsats.
 2. EFNs generalforsamling skal vedta en årlig medlemskontingent. Styret kan ved spesielle hensyn gi fritak fra denne.
 3. EFN kan motta uforpliktende gaver.
 4. EFN kan motta eller delta i ulike støtteordninger.

§ 8. Oppløsning

 1. Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles dersom minst 75 % av foreningens medlemmer krever det. I såfall skal styret innkalle til generalforsamling.
 2. Vedtak om oppløsning fattes med minst 75 % flertall på generalforsamlingen.
 3. Evt. gjenstående midler etter at vedtektfestet informasjonsplikt er fullbyrdet, skal ved oppløsning av foreningen tilfalle et allmennyttig formål i overensstemmelse med foreningens formål, som bestemt av siste generalforsamling.