Høringsuttalelse om rapporten fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Om høringen

UtsenderHelse- og omsorgsdepartementet
Høringsfrist1. desember 2017
Lenke til høringHøring av rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata
EFNs svarEFNs høringsuttalelse
EFNs ansvarlige for høringenArve Kirkevik

Høringsbrev

Vår ref.: 16/3807

Helsedatautvalget har hatt som oppgave å vurdere og beskrive dagens system og anbefale konkrete organisatoriske, tekniske og juridiske tiltak for å forbedre tilgang til helsedata som samtidig ivaretar de registrertes personvern. Helsedatautvalget har som grunnlag for å beskrive utfordringer ved dagens system, gjennomført en kartlegging av 25 prosjekter der søknadsprosessen har vært krevende. Videre har utvalget gjort en vurdering av pågående arbeid for å gjøre tilgangen til helsedata enklere og sikrere.

Departementet inviterer høringsinstansene til å gi innspill til utvalgets:

  • Vurdering av utfordringer ved dagens system
  • Beskrivelsen av og vurderingen av pågående arbeid
  • Utvalgets forslag til tiltak for å sikre enklere og sikrere tilgang til helsedata

Formålet med høringen er å sikre forankring og innspill fra en større bredde av aktører før departementet tar stilling til videre oppfølging. Enkelttiltakene vil kreve ytterligere utredninger. Det gjelder for eksempel eventuelle endringer i regelverket som må utredes nærmere og sendes på egen høring. Videre pågår det allerede arbeid med å utrede en helseanalyseplattform i regi av Direktoratet for e-helse.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om rapporten bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.  Alle kan avgi høringsuttalelser. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt på denne nettsiden. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Med hilsen

Lars Bjørgan Schrøder (e.f.)
ekspedisjonssjef

Marit Lie
spesialrådgiver